Dzień dobry!

Nazywam się Anna Papiernik i jestem menedżerem. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany współpracą ze mną.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Anna Papiernik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Papiernik”, ul. Wielicka 42B/94, 30-552 Kraków, NIP: 551-112-83-01.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zlecenia i zawarcia umowy dla usług zarządzania projektami, formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@managemania.pl.

Pozdrawiam,

Anna Papiernik

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Zleceniobiorca – Anna Papiernik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Papiernik”, ul. Wielicka 42B/94, 30-552 Kraków, NIP: 551-112-83-01.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://managemania.pl/regulamin-uslug
 4. Usługa– usługa doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie zdefiniowanym w paragrafie 2 niniejszego regulaminu świadczenia usług.
 5. Konsultacja – Usługa realizowana w formie pojedynczych godzin.
 6. Pakiet Indywidualny – Usługa realizowana w formie pakietów godzin.
 7. Cennik– Cennik Konsultacji dostępny na stronie Sklepu.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą z chwilą złożenia przez Zleceniodawcę zamówienia na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 2. Zleceniobiorca świadczy usługi osobiście.
 3. Zakres usługi:
  1. Zarządzanie projektami:
   • Ustalanie wymagań projektu
   • Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu
   • Ustalanie kosztów realizacji projektu
   • Ustalenie zasobów niezbędnych do wykonania projektu (zespół, podwykonawcy, narzędzia),
   • Analiza ryzyka
   • Delegowanie zadań do zespołu projektowego i podwykonawców
   • Odbiór zadań od zespołu projektowego i podwykonawców oraz ich weryfikacja
   • Monitorowanie projektu (postęp zadań, wykorzystanie budżetu, kontrola ryzyka),
   • Przekazywanie informacji o statusie projektu
   • Komunikacja z klientem podczas realizacji projektu
   • Przygotowanie raportu gotowości projektu przed jego zakończeniem
   • Utrzymanie aktualności planów projektu w aplikacji do zarządzania projektami
   • Doradztwo w zakresie planowania i realizacji projektów
  2. Zarządzanie operacyjne:
   • Tworzenie procesów zgodnie z wymogami organizacji
   • Wdrożenie procesów w organizacji
   • Przygotowanie raportów z działalności organizacji
   • Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności organizacji
   • Wsparcie w zarządzaniu produkcją i sprzedażą
   • Doradztwo w zakresie planowania, organizacji pracy i efektywności zarządzania
  3. Zarządzanie zespołem:
   • Definiowanie umiejętności potrzebnych w organizacji
   • Doradztwo w zakresie zarządzania zespołem
   • Wdrażanie nowych osób
  4. Zarządzanie wdrożeniami:
   • Przygotowanie planu wdrożenia
   • Realizacja planu wdrożenia
   • Realizacja strategii marketingowej
   • Doradztwo w zakresie strategii marketingowej
 1. Realizacja usługi zdefiniowanej w punkcie 3 odbywa się w dwóch formach:
  1. Konsultacja obejmuje przygotowanie rekomendacji/mentoring w zakresie zadań wymienionych w punkcie 3. Forma rekomendowana w przypadku potrzeby doraźnego wsparcia biznesu Zleceniodawcy.
  2. Pakiet indywidualny obejmuje realizację zadań wymienionych w punkcie 3 w dłuższej perspektywie czasu. Forma rekomendowana dla realizacji projektów, wdrożeń, długoterminowego zarządzania operacyjnego.

3. Odpowiedzialność w usłudze 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1. koordynacji projektów oraz realizacji innych zadań zleconych mu przez Zleceniodawcę zgodnie z zakresem zdefiniowanym w paragrafie 2 ust. 3
  2. informowania Zleceniodawcy o aktualnym stanie koordynowanych projektów i zleconych zadań przez Zleceniobiorcę.
  3. informowania Zleceniodawcy o aktualnym stanie wykorzystania godzin po wykorzystaniu 50%, 75% i 100% wykupionych godzin, ale nie rzadziej niż raz na tydzień.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą przy wykonywaniu usługi poprzez:
  1. Udzielanie informacji lub wyjaśnień
  2. Przekazywanie lub udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji usługi
  3. Udział w przygotowaniu planów projektów i ich zatwierdzanie
  4. Udział w przygotowaniu procesów i ich zatwierdzanie
  5. Zapewnienie właściwej i terminowej współpracy przedstawicieli Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą uzgodnionej w przygotowanych przez Zleceniobiorcę i zatwierdzonych przez Zleceniodawcę planach projektów.
  6. Udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zleceniobiorcę zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się wyznaczyć Koordynatora po stronie Zleceniodawcy, który będzie odpowiedzialny za wykonanie obowiązków opisanych w ust. 2.

4. Zawieranie umowy

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.
 2. Zleceniodawca może korzystać z usług w następujący sposób:
  1. w formie usługi Pakiet indywidualny
  2. w formie usługi Konsultacja
 3. W celu zawarcia umowy na świadczenie usługi pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wymagana jest 15-minutowa bezpłatna konsultacja.
 4. Zleceniodawca umawia bezpłatną 15-minutową konsultację ze Zleceniobiorcą poprzez system dostępny na stronie https://www.managemania.pl/15-min-konsultacja-rezerwacja/. Podczas konsultacji obie strony uzgadniają optymalny sposób wsparcia Zleceniodawcy oraz prognozowany termin rozpoczęcia realizacji usługi.
 5. Zleceniobiorca przygotowuje raport z rozmowy i przesyła go do Zleceniodawcy w postaci wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany podczas umawiania bezpłatnej konsultacji.
 6. Jeśli Zleceniodawca wybiera usługę Koordynowanie projektów, Zleceniobiorca przesyła wycenę w ciągu 3 dni roboczych od daty 15-minutowej konsultacji.
 7. Zleceniodawca potwierdza chęć zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@managemania.pl. W przesyłanym potwierdzeniu Zleceniodawca zobowiązany jest podać wybraną usługę oraz:
  1. w przypadku, gdy Zleceniodawca jest osobą fizyczną – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL;
  2. w przypadku, gdy Zleceniodawca nie jest osobą fizyczną – firmę, numer NIP/KRS i adres siedziby.
 8. Zleceniobiorca odmówi wykonania usługi w sytuacji, gdy:
  1. usługa jest niemożliwa do realizacji, w tym w szczególności z przyczyn technicznych lub czasowych;
  2. realizacja usługi byłaby niezgodna z prawem;
  3. Zleceniodawca nie uiścił opłaty za wybraną usługę.
 9. Zleceniodawca zobowiązuje się, że dane, o których mowa w ust. 7 pkt a) i b) powyżej, podane zostaną zgodnie z prawdą, będą aktualne i dokładne oraz nie będą wprowadzały w błąd ani naruszały interesów lub praw osób trzecich.
 10. Zleceniobiorca świadczy na rzecz Zleceniodawcy usługi drogą elektroniczną.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zleceniodawcy i przekazu danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Zleceniobiorca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Zleceniobiorca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji bezpłatnych 15-minutowych konsultacji. Zleceniodawca powinien poinformować Zleceniodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jego funkcjonowaniu.
 13. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji bezpłatnych 15-minutowych konsultacji, Zleceniodawca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@managemania.pl. W reklamacji Zleceniodawca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem systemu rezerwacji bezpłatnych 15-minutowych konsultacji . Zleceniobiorca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zleceniodawcę o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

5. Opłaty

 1. Korzystanie z usługi Pakiet indywidualny i z usługi Konsultacja jest odpłatne.
 2. Zakres usługi Pakiet indywidualny, sposób płatności i wysokość opłat ustalane są każdorazowo indywidualnie pomiędzy Zleceniodawcą i zależą od zakresu zlecanych prac.
 3. Cena usługi Konsultacja podana jest w Cenniku.
 4. Ceny podane w Cenniku są cenami netto.
 5. Zleceniobiorca potwierdza, że jest czynnym płatnikiem VAT.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za usługę z góry, na zasadach opisanych w ust. 6 i 7 poniżej.
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury VAT na adres e-mail Zleceniodawcy.
 8. Zapłata za usługę dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku. Zapłata może nastąpić również za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Ten sposób płatności wymaga każdorazowego uzgodnienia ze Zleceniobiorcą.
 9. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, Zleceniobiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 10. Wszelkie uzasadnione koszty związane z realizacją usługi (koszty podwykonawców Zleceniodawcy, koszty licencji, koszty materiałów i towarów zakupionych na potrzeby realizacji projektów zleconych Zleceniobiorcy) pokrywa Zleceniodawca.

6. Zasady korzystania z usługi Pakiet indywidualny

 1. Zleceniodawcy w ramach Pakietu indywidualnego przysługuje określona ilość godzin do wykorzystania w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia realizacji pierwszej godziny.
 2. Dzień realizacji pierwszej godziny jest ustalony podczas bezpłatnej konsultacji.
 3. Realizacja usługi nie rozpocznie się wcześniej niż data uznania płatności na rachunku Zleceniobiorcy.
 4. Godziny niewykorzystane nie przechodzą na następny okres. Zleceniodawcy nie przysługuje proporcjonalny zwrot opłaty za niewykorzystane godziny.
 5. Usługa realizowana jest wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00.

7. Zasady korzystania z usługi Konsultacja

 1. Zleceniodawcy w ramach usługi Konsultacja przysługuje określona, uzgodniona ilość godzin do wykorzystania w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia realizacji pierwszej godziny.
 2. Ilość godzin konsultacji i termin ich realizacji ustalane są podczas 15-minutowej darmowej konsultacji.
 3. Zleceniodawcy przysługuje 30 dni kalendarzowych na skorzystanie z zakupionej konsultacji. Okres ten liczy się od dnia uznania rachunku Zleceniobiorcy.
 4. Realizacja usługi nie rozpocznie się wcześniej niż data uznania płatności na rachunku Zleceniobiorcy.
 5. W godziny konsultacji wliczona jest praca własna Zleceniobiorcy nad materiałami dostarczonymi przez Zleceniodawcę, w szczególności analiza planów, ryzyka itd.
 6. Zleceniodawca może wykupić więcej niż jedną godzinę konsultacji.

8. Poufność

 1. Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej Strony, o ile nie wynika to z Umowy lub nie służy jej realizacji.
 2. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku określonego w ust. 1, będzie ona w pełni odpowiedzialna za powstałą w wyniku tego szkodę.
 3. Obowiązek zachowania poufności określony w Umowie ma charakter bezterminowy i obowiązuje zarówno okresie trwania współpracy Stron w ramach Umowy, jak również po zakończeniu jej obowiązywania.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zleceniodawcy właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zleceniobiorcy właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Odstąpienie Zleceniodawcy od umowy

 1. Zleceniodawca, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy, jeżeli realizacja usługi rozpoczęła się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Zleceniodawca musi poinformować Zleceniobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@managemania.pl.
 4. Zleceniodawca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem Formularz odstąpienia jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zleceniodawca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zleceniodawcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy otrzymaną od Zleceniodawcy płatność za zamówioną usługę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zleceniobiorca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

10. Reklamacje

 1. Zleceniodawca może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem Formularz reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Zleceniodawca może kontaktować się ze Zleceniobiorcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 3. Zleceniobiorca ustosunkuje się do składanej przez Zleceniodawcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

11. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykorzystania wszystkich godzin w ramach Pakietu indywidualnego lub upływu czasu, w którym Zleceniodawca mógł wykorzystać Pakiet indywidualny.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia ostatniej wykupionej godziny konsultacji lub upływu okresu ważności konsultacji.
 3. Zleceniodawca nie może wypowiedzieć Umowy obejmującej Pakiet indywidualny lub Konsultację.
 4. Zleceniobiorca nie może wypowiedzieć Umowy obejmującej Pakiet indywidualny lub Konsultację.
 5. W przypadku Pakietu indywidualnego, Zleceniodawca:
  1. nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony;
  2. będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca po miesiącu, w którym Zleceniodawca złożył wypowiedzenie.
 6. W przypadku Pakietu indywidualnego, Zleceniobiorca:
  1. nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony, z zastrzeżeniem ust. c) poniżej;
  2. będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca po miesiącu, w którym Zleceniobiorca złożył wypowiedzenie.
  3. Zleceniobiorca będzie uprawniony do wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia każdej Umowy z cyklicznymi okresami płatności, w przypadku, gdy Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą za wybrane Usługi przynajmniej 7 dni.

12. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności dla kontaktów indywidualnych dostępnej pod adresem https://www.managemania.pl/polityka-prywatnosci-dotyczaca-kontaktow-indywidualnych.
 2. Poprzez złożenie Zamówienia, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z warunkami Regulaminu i Polityki prywatności z ust. 1.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Zleceniodawca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Zleceniodawca ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Zleceniodawca może szukać na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Zleceniodawca może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. Postanowienia końcowe

 1. W razie braku osiągnięcia porozumienia spory z podmiotami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen pakietu i konsultacji bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2019.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Regulamin usługi zarządzania projektami:

Wersja 24.05.2018

Wersja 1.09.2018

Wersja 14.11.2018